АКВАМОД ООД предлага всички технически услуги в областта на компютърното хидравлично моделиране. Ние сме сред пионерите, внедрили за първи път в България този безспорно най-мощен и широко застъпен подход при изследване и проектиране на водоснабдителни и канализационни системи.

Хидравлично моделиране

През годините в АКВАМОД ООД създадохме и внедрихме авторски методики за хидравлично моделиране, базирани на добрите инженерни практики в Европа и поспециално на теоретичните и управленски принципи, използвани във Великобритания. Владеем на експертно ниво и прилагаме ежедневно водещите в световен мащаб софтуерни платформи за хидравлично моделиране – InfoWorks™ ICM и InfoWorks™ WS Pro (INNOVYZE®), като през годините натрупахме значителен опит с MikeUrban (DHI), SynerGEE Water (DVN GL) , WaterCAD (Bentley Systems) , EPANet (US EPA) и др.

АКВАМОД ООД предлага следните типове услуги в областта на хидравличното моделиране на ВиК системи:

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ВиК ОПЕРАТОРИ, РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ И АДМИНИСТРАЦИИ

 • Първоначални технико - икономически анализи за създаване и приложение на хидравлични модели на ВиК системи, отчитащи действителна необходимост, технико - икономически възможности и действителни ползи;
 • Определяне на тип, обхват и клас на точност на хидравлични модели за ВиК системи, съгласно международно утвърдени класификации и методики, създаване на техническа дефиниция за крайния продукт;
 • Планиране, контрол и управление на всички дейности по изграждане и приложение на хидравлични модели – полеви и документални изследвания, контрол по качеството и достоверността, технически контрол по изпълнение на договори за хидравлично моделиране;
 • Консултантска помощ при подготовка на технически задания към тръжни процедури и договори за изграждане и приложение на хидравлични модели.

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ МОДЕЛИ

 • Създаване на процедурни наръчници за изграждане и приложение на хидравлични модели според специфични условия на договори, международно признати методики и особености на софтуерната среда за моделиране;
 • Цифровизиране, инженерна валидация и интеграция на техническа информация за изграждане на хидравлични модели;
 • Изграждане на всички типове хидравлични модели (концептуални, скелетни, детайлни, оразмерителни и пр.), според специфични изисквания и международно утвърдени методики;
 • Обновяване, разширение и детайлизиране на съществуващи хидравлични модели;
 • калибриране (верифициране) на хидравлични модели според специфични изисквания и международно утвърдени стандарти с изготвяне на съответна техническа документация;
 • Създаване и проиграване на симулационни сценарии – оперативни, оразмерителни, за оценка на нива на услуги и пр. - според специфични изисквания и утвърдени технически методи и стандарти. Анализи на резултати от симулации с оценка на техническа достоверност и обезпеченост;
 • Комплексни анализи на критичност, оперативна техническа оптимизация, постигане на нива на услуги, обезпеченост и повтаряемост на аварийни и бедствени събития, картиране на наводнения и много други за селищни и регионални ВиК системи;

СПЕЦИАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ПРОЕКТАНТИ

За първи път на българския пазар АкваМОД ООД предлага серия иновативни услуги, насочени към подпомагане работата на проектанти в процеса на разработка на инвестиционни проекти. Чрез използване на изчислителната мощ и възможностите за управление на данни на хидравличните модели ние сме готови да предложим експертна помощ в създаването на мощна информационна основа за широко мащабни проекти за водоснабдителни и канализационни системи. Партниращите проектантски екипи ще извлекат съществена полза на минимална цена от драстичното съкращаване на сроковете за изготвяне на проектите при минимизиране на ръчните процеси за обработка на данни и възможността за допускане на случайни грешки. Основните типове услуги, които предлагаме са:

 • Създаване на оразмерителни хидравлични модели за основа на проектни решения за селищни и регионални ВиК системи – цифровизация на технически данни, инженерна валидация, извличане на географски и геопространствени данни, задаване на оразмерителни параметри и пр, на база на специфичните изисквания на партниращите проектантски екипи ;
 • Проиграване на оразмерителни симулационни сценарии, анализиране на проектни варианти, оптимизиране на сложни хидравлични съоръжения и системи в изключително кратки срокове;
 • Извличане на хидравлични, географски и геометрични данни, компилиране на комплекти от предварително обработена техническа информация за използване от партниращите проектантски екипи при създаване на проектната документация като чертежи, оразмерителни таблици, обяснителни записки и пр.

Всички услуги за проектанти са разработени на база на дългогодишния ни опит в проектиране на ВиК системи и се предлагат на изключително атрактивни цени. За повече информация се свържете с нас.