GIS - Внедряване и създаване на съдържание

Цифровизация, трансформация, интеграция и анализи на геопространствени данни. Внедряване на ГИС със софтуерни продукти със свободни лицензи и отворен код.

GIS - Внедряване и създаване на съдържание

AM GIS Article Entrance

От създаването си през 2007 година АКВАМОД ООД използва ежедневно ГИС за целите на хидравличното моделиране, проектиране и управление на техническата информация за селищни водоснабдителни и канализационни системи.

Натрупаните през годините знания и опит ни дават увереност да предложим редица технически услуги, свързани със създаване и развитие на ГИС съдържание, както и на техническа помощ при внедряване на ГИС софтуерни продукти с отворен код.

Създаване на ГИС съдържание

АКВАМОД ООД разполага с необходимите софтуер, опит и специфични знания да създава и трансформира информация в съвременни геопространствени формати:

 • Векторизиране, структуриране и георефериране на информация от хартиени и цифрови носители – топографски карти, кадастрални планове, план – ситуации с линейна инфраструктура и много други;
 • Обработка, мащабиране и георефериране на растерни изображения и извличане на информация;
 • Генериране на цифрови модели на терена (TIN, GRID, DTM), цифрови височинни модели (DEM), генериране на разнообразни по тип изолинии и други;
 • Разнообразни геопространствени анализи, геопространствено свързване на информация, геолокиране, геокодиране и много други.

Внедряване на ГИС софтуер с отворен код

Ние знаем много добре колко усилия и финансови ресурси са необходими за внедряване на съвременни ГИС технологии в ежедневието на стартиращи и малки фирми, общински администрации и пр. Затова от 2014 година АкваМОД ООД предлага специални услуги за внедряване на ГИС, базирани на продукти с отворен код (Open Source).

Целта на тези услуги е да предостави първоначални базисни знания и умения, подготовка на ГИС инфраструктура – подбор на хардуер, внедряване на десктоп среди за създаване и управление на съдържание, внедряване на сървърни решения за съхранение и споделяне на геопространствени данни, като всичко това предоставяме на изключително достъпни цени, в съответствие с нуждите на Клиента.

АкваМОД ООД предлага:

 • инсталиране и конфигуриране на работни станции на клиента за създаване и управление на геопространствено съдържание със софтуерни продукти с отворен код - QGIS, GRASS GIS, LibreOffice и др.;
 • пълна гама въвеждащи обучения за работа със софтуерните продукти и с геопространствени данни;
 • поддържаща техническа помощ в ежедневната работа на Клиента - паралелно създаване на ГИС съдържание, валидация на данни, софтуерна поддръжка и пр.

На практика:

 • инвестицията за внедряване на цялостно решение за работа с ГИС за един малък офис би била дори по-малка от цената на лиценза за едно работно място на някои от утвърдените на пазара комерсиални (proprietary) продукти;
 • няма задължения и споразумения с доставчици;
 • непрекъснат безплатен достъп до последни версии на софтуерните продукти и програмния им код;
 • пълна свобода при избор на специалисти за техническа поддръжка и разработка на допълнителна функционалност.
 • инсталиране и конфигуриране на сървъри за съхранение и споделяне на геопространствени данни и публикуването им в Интернет с използване на софтуерни продукти с отворен код - PostgreSQL / PostGIS, GeoServer, GeoWebCache, GeoExt и др.;
 • техническа поддръжка, отдалечено администриране на системите, помощ при обновяване на софтуерните продукти и др.

Софтуерните продукти със свободни лицензи и отворен код, използвани от нас

QGIS - мощна десктоп система за създаване, управление и анализ на геопространствени данни;

GRASS GIS - повече от 30 години непрекъснато развитие с огромен брой геопространствени алгоритми и разширения (пълна интеграция с QGIS)...;

LibreOffice - световен лидер при офис пакетите  с отворен код;

SpatiaLite - персонална SQL база данни за работа с геопространствени данни (добре интегрирана в QGIS);

PostgreSQL - най-мощната в света SQL система с отворен код за управление на бази данни (СУБД)  - с директна поддръжка в QGIS и LibreOffice;

PostGIS - надстройка на PostgreSQL за работа с геопространствени данни - над 700 функции и алгоритми!;

GeoServer - сървър за публикуване на геопространствени данни в Интернет.

UBUNTU - една от най-популярните Linux-базирани операционни системи с отворен код (всички изброени ГИС продукти работят безупречно в UBUNTU).


АКВАМОД ООД изказва своята искрена благодарност към всички общности и търговски субекти по света, които отделят своето време, знания и ресурси за разработването на тези фантастични софтуерни продукти и призовава за вашата финансова и техническа подкрепа! За всеки реализиран от нас проект, даряваме значима част от приходите на съответните некомресиални организации.

ВАЖНО: АКВАМОД ООД не е част от или официален / упълномощен представител на представените тук софтуерни проекти и общности, свързани с разработване на изброените ГИС софтуерни продукти със свободни лицензи и отворен код. Всички услуги са разработени въз основа на персоналния ни опит в приложението им в ежедневната ни работа, при спазване на съответните софтуерни лицензи.