Мощна система за моделиране, изследване и управление на водоснабдителни системи.

InfoWorks™ WS Pro– пълно хидродинамично моделиране на водоснабдителни системи

InfoWorks™ WS Pro е мощна софтуерна платформа за изграждане и приложения на компютърни хидравлични модели на водоснабдителни системи. С повече от 15 години история на международните пазари, платформата се утвърди като стандарт в ежедневието на стотици компании– проектанти, консултанти и ВиК оператори в множество държави по света, сред които Великобритания, Италия, Франция, Белгия, САЩ, Канада, Китай, Австралия и много други.

Съчетавайки мощна многопотребителска СУБД (RDBMS), собствена (самостоятелна) ГИС среда и уникално изчислително ядро, InfoWorks™ WS Pro е в основата на най-големите и комплексни компютърни модели в света, например на водоснабдителните системи на Шанхай (Китай, 400 000 тръбни участъка) и Маями (САЩ, 250 000 тръбни участъка), както и на редица съвременни системи за моделиране, прогнозиране и управление на водоснабдителни системи в реално време.

InfoWorks™ WS Pro - проектиране, моделиране, прогнозиране и управление в реално време

InfoWorks™ WS Pro е комплексна софтуерна платформа, приложима в широк спектър от съвременни инженерни задачи в областта на проектиране, моделиране и оперативно управление на водоснабдителни системи. Някои от типичните приложения на продукта са:

 • Проектиране на селищни водоснабдителни системи – от водоизточник до потребител, включително всички видове съоръжения и органи за управление;
 • Изграждане, развитие и приложения на оперативни хидравлични модели на съществуващи водоснабдителни системи, в това число системи за моделиране, прогнозиране и управление в реално време;
 • Проектиране и технико - икономически сравнения на варианти за автоматизация и оперативен контрол на водоснабдителни системи;
 • Анализи за качеството и възрастта на водата в системата;
 • Създаване и контрол на програми за управление на налягането;
 • Създаване и контрол на програми за управление на консумацията;
 • Създаване и контрол на програми за намаляване на физическите загуби на вода;
 • Създаване и контрол на програми за намаляване на последиците от разпространение на замърсители;
 • Симулации и анализи на кризисни сценарии при гасене на пожари;
 • Симулации на кризисни сценарии при проблеми с водоподаването;
 • Проектиране и сравнение на проектни варианти за реконструкции и разширения на водоснабдителни системи;
 • Оптимизация на експлоатационните разходи за помпени станции и системи за управление на налягането;
 • Свързване със съществуващи SCADA системи и симулации в реално време на състоянието на водоснабдителни системи;
 • Разследване на аварии и инциденти при прекъсване на водоснабдяването.

Богатата и специално проектирана функционалност позволява драматично увеличаване на производителността на инженерните екипи. В сравнение с повечето конкурентни продукти, използването на InfoWorks™ WS Pro може да доведе до намаляване на сроковете за изграждане на хидравлични модели и извършването на комплексни анализи с цели порядъци – от месеци и седмици до броени дни и часове. Платформата позволява висока степен на автоматизация на инженерния труд, а от тук и до значително намаляване на разходите при моделиране, проектиране и оперативно управление на водоснабдителни системи.

InfoWorks™ WS Pro - продуктивност без конкуренция

InfoWorks™ WS Pro предоставя пълен набор от инструменти за изпълнение както на прости ежедневни задачи, така и за сложни анализи и интерпретации на изходната информация за моделите на водоснабдителните системи, както и на всички хидравлични и качествени параметри от резултатите от симулации. Ето някои от възможностите на платформата:

 • Цифровизация, съхранение, почистване от грешки, редакция, анализиране на данните за моделите в споделени геопространствени бази данни от множество потребители едновременно;
 • Цифровизация (построяване) на геопространствените модели на водоснабдителните системи с интелигентен SNAP режим (включително към външни GIS слоеве) при автоматично изграждане на логическа и геометрична топология;
 • Създаване и редакция на споделени шаблони за цифровизация (построяване) на геопространствените модели;
 • Автоматична геометрия (координати, дължини, площи) в реално време при редакция / построяване на геопространствените модели и възможност за задаване на произволни стойности от потребителя;
 • Опростени афинни геометрични трансформации (транслации и мащабиране по всяка координатна ос) за селекции от или цели модели;
 • Автоматизиран импорт на модели от други системи за моделиране, сред които Wesnet, EPANET, WATNET, Synergi, WATSYS, AQUIS, Stoner и др.
 • Мощен инструментариум за топологични анализи - анализ на свързаността, проследяване по свързаността, анализи за близост на обекти, разширяване на селекции по свързаността, автоматично генериране на логически (негеометрични) топологични връзки и др.;
 • Инженерна валидация на данните с вградени и дефинируеми правила и контрол на произхода / достоверността на данните чрез дефинируема флагова система;
 • Автоматизирано управление и визуализация на външни GIS (векторни и растерни) и CAD слоеве – кадастър, топография и пр. (поддържат се всички широк набор от стандартни формати на ESRI, Autodesk, MapInfo, Microstation и пр.). При наличие на лиценз за ArcObjects може да се осъществи директна връзка с ArcSDE сървъри и ESRI GeoDatabase;
 • Създаване на TIN и GRID модели на терена въз основа на DTM, DEM, LiDAR данни, векторни GIS слоеве (ESRI SHP - point, pointz) и текстови формати;
 • Автоматизирано извличане на характерни надморски височини за обектите от хидравличните модели на водоснабдителните системи от TIN и GRID модели на терена;
 • Автоматизирано разпределение на консумацията в моделираната мрежа чрез интелигентни геопространствени алгоритми;
 • Създаване на денонощни, седмични и месечни профили на потреблението и загубите на вода с автоматична нормализация. Шаблони за мащабиране на потреблението;
 • Автоматично извличане от библиотеки в базите данни на вътрешни диаметри на тръби и хидравлична грапавина в зависимост от материал и година на полагане;
 • Детайлно моделиране на помпи, помпени станции и съоръжения за хидравличен контрол (СК, регулатори на налягане, клапи и пр.). Създаване на библиотеки с помпени агрегати с ключови криви от производители или генерирани с вградени инструменти по теоретични методи;
 • Мощен инструментариум за визуално моделиране на логически схеми за управление на водоснабдителни системи (User Programmable Control);
 • Създаване на библиотеки с времеви серии от хидравлични измервания (водни количества, налягания, скорости, нива в резервоари и пр.) и оперативни данни за състояние на съоръжения за хидравличен контрол, които се използват за верификация, калибриране или като входни параметри за симулации;
 • Интерактивни визуализации и редакции в планове, таблици, надлъжни профили и 3D изгледи на моделите;
 • Създаване на динамични тематични легенди за визуализация, включително с използване на SQL заявки;
 • Автоматизирано генериране и отпечатване на планове, надлъжни профили и 3D модели в реално време;
 • Автоматизирано генериране на широк набор от доклади и справки в реално време и в MS Office съвместими формати;
 • Напълно автоматичен контрол и управление на потребителските версии на моделите с богати възможности за сравнение и проследяване на историята на всеки обект от хидравличните модели;
 • Интерактивна синхронизирана визуализация на резултати от симулации в планове, таблици, надлъжни и напречни профили, 3D изгледи, различни типове графики и пр.
 • Автоматизиран и редактируем експорт на резултати от симулации в GIS, СУБД, растерни, текстови, видео и MS Office съвместими формати;
 • Оценка на резултати и сравнение на симулации с шаблони за статистически анализи;
 • и много други...

Наред с богатия набор от вградени инструменти, покриващи всички стандартни работни процеси, InfoWorks™ WS Pro предоставя безпрецедентна свобода за създаване на допълнителна функционалност с помощта на SQL. Вграденият в платформата SQL интерпретатор е обогатен с множество допълнителни функции, топологични релации, процедури, възможности за интеаркитвно извеждане и въвеждане на информация, извличане на данни от външни файлове и др. в хода на изпълнение на SQL транзакциите.

От изграждане на моделите, през комплексни анализи до експорт на масиви от данни и автоматизация при изготвяне на техническа документация, InfoWorks™ WS Pro предоставя ненадминато на световния пазар съотношение между цена и вградена функционалност.

InfoWorks™ WS Pro - работа в екип и интеграция на данни

WS TypicalSetup BG
Интеграция в корпоративна среда

InfoWorks™ WS Pro e построен върху мощна, авторска, система за управление на геопространствени бази данни (Spatial RDBMS). Без конкуренция на пазара, платформата осигурява едновременна работа на неограничен брой потребители в споделена база данни. По този начин инженерите и техниците могат да работят в единна, стандартна среда, ползвайки едни и същи настройки, библиотеки с данни и инструменти, без необходимост от пренос на информация от едно работно място на друго.

InfoWorks™ WS Pro предоставя вграден инструментариум за импорт / експорт на данни от и към всички стандартни формати – ESRI SHP, MapInfo TAB, MS Access, MS SQL Server, ORACLE Database и множество други. Заедно с това платформата предлага директно множество инструменти за пълна интеграция с външни документи и корпоративни информационни системи – SCADA, ERP, CRM и т.н.

InfoWorks™ WS Pro предоставя всички необходими инструменти за управление на базите данни – от създаване и структуриране до контрол на достъпа и дефиниране на потребителски права. Освен в стандартната WS база данни, InfoWorks™ WS Pro може да работи и в средата на MS SQL Server и ORACLE Database. Инструментите за управление на базите данни предоставят наистина лесна за използване функционалност, с която дори потребители със стандартна компютърна грамотност биха могли бързо да организират сложни многопотребителски инсталации без необходимост от професионален ИТ персонал.

InfoWorks™ WS Pro - симулационно ядро без аналог

InfoWorks™ WS Pro използва последно поколение симулационно ядро, което представлява драматично подобрена версия на WESNET – първото в света софтуерно решение, специално създадено за хидравлични симулации на водоснабдителни системи. За разлика от него, повечето конкурентни продукти на пазара са базирани на адаптирани изчислителни ядра, създадени за други индустрии – нефтопроводи и газопроводи, както и на генерични мрежови алгоритми. Ето няколко характеристики на симулационното ядро на InfoWorks™ WS Pro, които обуславят лидерската му позиция на пазара:

 • Ненадмината скорост, математическа стабилност и акуратност на симулациите – независими сравнителни анализи през годините показват, че InfoWorks™ WS Pro e значително по-бърз (до 10 пъти!) в сравнение с наличните на пазара конкурентни продукти. Тази ненадмината до момента скорост се дължи на уникални особености в симулационния процес. Преди фактическа симулация се изпълнява специална предварителна оптимизация, водеща до значително редуциране на математическия комплекс от уравнения. Критични или сложни за решение хидравлични явления не прекъсват и не забавят симулациите, като изчислителното ядро автоматично вмъква междинни времеви стъпки до постигане на решение. Всички грешки и отклонения от зададената точност се докладват в детайли на потребителя, позволявайки задълбочен анализ и бързо решение на проблемите при симулации;
 • Акуратно моделиране на реалността – InfoWorks™ WS Pro предлага напълно реалистично моделиране на поведението на съоръжения за контрол (СК, редуктори на налягане, клапи и пр.) и помпени агрегати вместо опростени алгоритми, отчитащи косвено хидравличните условия след тях (както е при повечето конкурентни продукти). Вградените алгоритми за непрекъсната метрика и логика позволяват на моделираните съоръжения да реагират на хидравлични изменения в системата максимално близо до физическата реалност.
 • Доказано в хиляди проекти – още от създаването на оригиналната WESNET система, концепцията, заложена в симулационното ядро на InfoWorks™ WS Pro, е международно призната и доказана през годините в хиляди проекти за водоснабдителни системи. С всяка нова версия на платформата, в изчислителното ядро се имплементират последните достижения в математиката, хидравликата и оптимизационните алгоритми.
InfoWorks™ WS Pro - Unparalleled simulation options
InfoWorks™ WS Pro - Ненадминати варианти за симулации

Наред със стандартни хидродинамични симулации, изчислителното ядро на InfoWorks™ WS Pro предоставя директно и широк набор специални симулации, като работа в условия на пожари, анализи за критичност на участъци, влияние на изключени (аварирали) участъци и съоръжения – без необходимост от промени в самите модели, седиментация, анализи за възможност и на ефекти от промиване на участъци, симулация на нестационарни преходни процеси (хидравлични удари и пр.) в хиляди обекти едновременно (изисква допълнителен лиценз за InfoWorks® TS), локализиране на потенциални течове и др. Специалните типове симулации намаляват с порядъци – от дни до минути – сроковете за изготвяне на оперативни анализи, особено при големи модели с десетки хиляди обекти. А това още веднъж обуславя лидерската позиция на InfoWorks™ WS Pro на международните пазари.

InfoWorks™ WS Pro - варианти и гъвкаво лицензиране според вашите нужди

InfoWorks™ WS Pro се предлага с разнообазни варианти на лицензиране при свободно комбиниране на типовете работни места в организациите. Гъвкавата лицензионна схема позволява платформата да се използва както от големи организации, така и от малки екипи и инженери на свободна практика, при финансово изгодни условия. Основните варианти за лицензиране са:

 • InfoWorks™ WS Pro – основен лиценз със стандартна функционалност за хидравлично моделиране на водоснабдителни системи;
 • InfoWorks™ WS Pro Viewer – предоставя пълната аналитична функционалност на основната платформа, без възможност за редакции в геопространствените хидравлични модели, без възможност за дефиниране на симулации и с ограничения при управление на съдържанието на базите данни. Тази версия позволява проиграване на симулации, предварително дефинирани с основния лиценз;
 • InfoWorks® TS  (Transient Systems) – надстройка на основната платформа, добавяща мощна функционалност за симулиране и изследване на преходни нестационарни процеси (хидравличен удар и пр.) в хиляди обекти от модела едновременно;
 • WatSed  - допълнителен модул към InfoWorks™ WS Pro , предназачен за детайлно моделиране на процесите на седиментация, ресуспендиране и динамиката на транспорта на суспендирани вещества във водоснабдителните системи;
 • BalanceNet  - ключов компонент на "Интелигетните водоснабдителни системи" на Innovyze, BalanceNet e специално изчислително ядро за оптимизиране на работните режими на помпените станции и намаляване на разхода на енергия;
 • IExchange - сървър и комплект за RUBY софтуерна разработка (SDK) за пълна автоматизация на обмена на данни с външни информационни системи, планирано автоматизирано изпълнение на сложни задачи в средата на платформата, в това число автоматично създаване и проиграване на симулационни сценарии;

Всички основни версии на лицензи за InfoWorks™ WS Pro могат да се закупят като неограничени или с ограничение в броя на линейните обекти в моделите. Ограничените по брой обекти лицензи позволяват значителна редукция в цената. Допълнителна възможност за оптимизиране на разходите за придобиване се дава със следната възможност:

 • InfoWorks™ WS Pro Model Build Only - основните лицензи InfoWorks™ WS Pro могат да се закупят във вариант без симулационни ядра, за работни места без необходимост от проиграване на симулации;

При внедряване на InfoWorks™ WS Pro, всеки клиент може да комбинира свободно броя и типа на лицензите, за постигане на оптимално съотношение между цена и необходима функционалност. Всички клиенти с валидно Споразумение за софтуерна поддръжка и техническа помощ могат да надграждат лицензи дългосрочно или за определен срок, заплащайки само разликата в каталожните цени, респективно в цените за наем. За повече информация се свържете с нас.

InfoWorks™ WS Pro - Технически спецификации

още за продукта Свалете PDF