Широка гама полеви и документални изследвания за набиране на техническа информация за водоснабдителни и канализационни системи, в съответствие с водещите световни стандарти.

Технически изследвания

АКВАМОД ООД извършва широка гама полеви и документални изследвания за набиране на техническа информация за водоснабдителни и канализационни системи.

Всички технически изследвания се изпълняват съгласно адаптирани методики, отразяващи добрите практики в ЕС и редица съществуващи стандарти, като EN13508-1(2), MSCC (Manual of Sewer Condition Classification на WRc) и др.

Резултатите от техническите проучвания се използват за основа при изграждане и калибриране (верифициране) на компютърни хидравлични модели, при изготвяне на инвестиционни проекти, при комплексни стандартни оценки на структурното и експлоатационно състояние на ВиК системи и др.

ПРОУЧВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ШАХТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (MS – Manhole Survey)

АКВАМОД ООД осъществява цялостна услуга по изследване на канализационни шахти и съоръжения, съгласно британската методика MSCC (Manual of Sewer Condition Classification на WRc), залегнала в практиката и стандартите в Европейския съюз. Проучването включва няколко основни етапа, които могат да се изпълняват самостоятелно, според нуждите на Клиента:

 • Планиране на MS – компанията извършва експертно планиране на кампании за проучване на канализационни шахти и съоръжения в зависимост от конкретните нужди на Клиента. На база на възприети методики и в съответствие с препоръките на MSCC, плановете включват подбор на оптимален брой шахти и съоръжения за проучване, определяне на необходимите човешки и технически ресурси, създаване на календарни графици за изпълнение, създаване на процедурни наръчници за провеждане на проучването на терен (правила за безопасност, правила за технически измервания и пр.). Плановете за MS се разработват за директно прилагане от екипи на Клиента, като могат да се адаптират за включване в технически задания към обществени поръчки;
 • Управление на кампании за MS – управленският екип на АКВАМОД ООД притежава значителен опит в провеждане на технически проучвания на терен. Компанията предоставя широк спектър от експертни услуги при управление на кампании за MS – технически контрол по изпълнение на договори, контрол по качеството на резултатите и документацията от MS, контрол на полеви екипи при изпълнение на проучванията на терен и др. ;
 • Изпълнение на кампании за MSАКВАМОД ООД изпълнява кампании за проучване на канализационни шахти и съоръжения. Изследването включва стандартни пълни геометрични и геодезични измервания, изследване експлоатационното и структурното състояние на съоръженията (наличие на седименти, следи от напорен режим на течение, инфилтрация, структурни нарушения и пр.) и кодиране на дефекти според MSCC и EN13508-2. Изследванията на терен се извършват от квалифицирани екипи при спазване на действащите национални и европейски стандарти за безопасност.
 • Цифровизация, анализи и интегриране на техническа информация от MS – дружеството разполага с всички необходими софтуерни и хардуерни ресурси за цифровизация и организация на резултатите от MS в съвременни цифрови формати и бази данни. Предлагаме широка гама решения за трансформация на събраната на терен информация в удобни за интеграция в GIS и RDBMS формати, обновяване на съществуващи информационни системи и пр. АКВАМОД ООД извършва цялостен анализ на резултати от кампании за MS с оценки за качество и съответствие с договори и приети методологии.

АКВАМОД ООД използва InfoAsset™ Manager (INNOVYZE®) за директна интеграция и анализи на данни от MS.

СТАНДАРТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЪРХОНСТИТЕ ВЪВ ВОДОСБОРНИ ОБЛАСТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ (IAS – Impermeable Area Survey)

АКВАМОД ООД предлага множество технически и експертни услуги за проучване на физическите характеристики на повърхностите, съставящи водосборни области на канализационни системи (IAS – Impermeable Area Survey).

Използваме авторска методика за кодиране на тип, състояние и свързаност на дадена повърхност (покриви, улици, площадки, затревени площи и пр.) към канализационната система, базирана на практиката във Великобритания и съвместима с водещите продукти за компютърно хидравлично моделиране - InfoWorks™ WS Pro и InfoWorks™ ICM (INNOVYZE®). В резултат на проучването Клиентът получава детайлна GIS форматирана база данни, подходяща за автоматизирани анализи и геопространствено извличане на данни – за проектиране, за хидравлично моделиране, за инвестиционно планиране и други. Проучването се извършва на няколко основни етапа, които могат да се изпълняват самостоятелно, според нуждите на Клиента:

 • Планиране на IAS – в зависимост от нуждите на Клиента се определя обхват на проучването – представителни територии (резултатите се пренасят върху цялата област чрез статистически методи) и детайлно изследване на цели водосборни области на канализационни системи. Определяне на необходими човешки и технически ресурси, създаване на календарни графици за изпълнение, подготовка на техническа документация – процедурни наръчници, картни материали или специализирани ГИС за директно нанасяне на резултати от терен и т.н. Подготовка на технически спецификации за тръжни процедури;
 • Управление на кампании за IAS – управленският екип на АКВАМОД ООД притежава значителен опит в провеждане на технически проучвания на терен. Предлагаме експертна помощ при провеждане на кампании за IAS - технически контрол по изпълнение на договори, контрол по качеството на резултатите и документацията от IAS, контрол на полеви екипи при изпълнение на проучванията на терен и др.;
 • Изпълнение на кампании за IASАКВАМОД ООД извършва кампании за проучване на повърхностите във водосборни области на канализационни системи. Изследването се изпълнява от квалифицирани екипи на терен, като включва – детайлно проучване на тип, техническо състояние и свързаност на улици, покриви, площадки, затревени площи и др. в канализацията, нанасяне на резултатите върху карти с цветово и символно кодиране или директно в ГИС , нанасяне и описание на състоянието на дъждоприемни съоръжения, проучване и нанасяне на местоположението на търговски обекти, административни единици и др. източници на небитов отток;
 • Цифровизация, анализи и интегриране на техническа информация от IAS – дружеството разполага с всички необходими софтуерни и хардуерни ресурси за цифровизация и организация на резултатите от IAS в съвременни цифрови формати и бази данни. Предлагаме широка гама решения за трансформация на събраната на терен информация в удобни за интеграция в GIS и RDBMS формати, обновяване на съществуващи информационни системи и пр. Резултатите от проучването могат да се използват и като изходна информация за оценки на състоянието на пътната инфраструктура в населените места.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ НА ОТКРИТИ И НАПОРНИ ТЕЧЕНИЯ (FS – Flow Survey)

АКВАМОД ООД планира, осъществява и документира кампании за измерване на хидравлични компоненти на открити и напорни течения във водоснабдителни и канализационни системи (FS – Flow Survey). Целта на изследванията е осъществяването на непрекъснати записи за даден период на основните хидравлични характеристики – скорост, дълбочина, налягане, водно количество – в избрани пунктове и съоръжения по мрежите. Резултатите от изследванията се анализират и подготвят за интеграция в хидравлични модели и съществуващи информационни системи, за използване в инвестиционни проекти, в програми за управление на налягане и контрол на течове и много други.

Притежаваме значителен опит в работата с разнообразни измервателни уреди – ултразвукови дебитомери за открити течения (ADS, American SIGMA, NIVUS , HYDREKA и др.), ултразвукови и електромагнитни дебитомери за напорни течения (HYDREKA, SEBAKMT и др.), автоматични дъждомери (GREENSPAN, HYDREKA и др.), автоматични логери за налягане, нивомери, портативни скоростомери и др.

АКВАМОД ООД извършва следните типове услуги в областта на измерване на хидравлични компоненти на открити и напорни течения:

 • Планиране на краткосрочни и дългосрочни FS кампании за канализационни системи с паралелно измерване на валежи за изграждане на оперативни хидравлични модели – определяне на обхват, избор на пунктове за измерване и типове на измервателните уреди, изготвяне на технически задания за тръжни процедури и договори за възлагане. АКВАМОД ООД използва адаптирана методика за планиране и контрол, базирана на подходите и практиките във Великобритания и ЕС;
 • Планиране на краткосрочни и дългосрочни FS кампании за водоснабдителни системи за изграждане на оперативни хидравлични модели, за програми за управление на налягане и намаляване на течове - определяне на обхват, избор на пунктове за измерване и типове на измервателните уреди, изготвяне на технически задания за тръжни процедури и договори за възлагане;
 • Изпълнение, оперативен контрол и управление на FS кампании – създаване на работни процедури, оперативен технически контрол на качеството при монтаж на измервателни уреди на терен, периодичен междинен контрол на качеството на резултати от измерване, изготвяне на междинни доклади и др.
 • Инженерни анализи на резултати от измервания на хидравлични компоненти на открити и напорни течения – статистически обработки, почистване от локални нереалистични екстремуми, времева синхронизация и мащабиране на времеви серии, определяне на режимите на течение в хода измерване, реакции на екстремални събития (интензивни валежи, резки промени в режима на работа и др.), трансформация на времеви серии в разнообразни файлови формати и интеграция в хидравлични модели и информационни системи;
 • Инженерни анализи на резултати от измерване на валежи – комплексни оценки на качеството на измерване, изчисляване на статистически характеристики на валежни събития, геопространствени анализи за географски разпределение и обща хомогенност на измерените валежни събития, обща оценка за приложимост на измерени валежни събития за калибриране (верифициране) на хидравлични модели на канализационни системи;

АКВАМОД ООД използва мощни авторски софтуерни приложения за анализи на резултати от хидравлични и хидрологични измервания, базирани на дългогодишния ни опит в тази област, което ни позволява да предложим гъвкавост и лесна интеграция във всеки проект.

СТРУКТУРНИ ОЦЕНКИ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ ЧРЕЗ ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ (CCTV)

АКВАМОД ООД предлага комплексни експертни услуги при планиране, анализи и документиране на кампании за видео заснемане (CCTV) на канализационни системи, на базата на MSCC (Manual of Sewer Condition Classification на WRc ) и BS EN13508-1(2):

 • Планиране на CCTV кампании – определяне на обхвата чрез класификация по критичност на канализационните участъци, разработване на процедурни наръчници за провеждане на проучването, експертна помощ при разработване на технически задания за тръжни процедури и договори за възлагане;
 • Анализ на резултати от CCTV – кодиране на дефекти според MSCC (Manual of Sewer Condition Classification на WRc ) и BS EN13508-2, както и изчисляване на структурна оценка за всеки участък;
 • Интеграция на резултати от CCTV (видео, снимки, кодиране на дефекти, структурни оценки) в съществуващи ГИС и/или други информационни системи според специфични изисквания на Клиента.

АКВАМОД ООД използва InfoAsset™ Manager (INNOVYZE®) за директна интеграция и анализи на данни от CCTV и структурни оценки на канализационни системи.

ВАЖНО: Към настоящия момент АКВАМОД ООД не извършва видео заснемане на терен!