Комплексна система за геопространствено управление на информацията за активите във водоснабдителните и канализационните системи в екипна среда.

InfoAsset™ Manager – професионално решение за управление на данните за ВиК системи

InfoAsset™ Manager (известна в близкото минало като InfoNet Desktop) е мощна многопотребителска софтуерна платформа за управление на техническата информация за ВиК системи. Съчетавайки последните достижения на ГИС и СУБД (RDBMS) , InfoAsset™ Manager осъществява пълна интеграция на техническите и оперативните данни за мрежите и съоръженията.

Специално създаден за нуждите на ВиК оператори, инженери и консултанти, InfoAsset™ Manager предоставя професионално проектирани интерфейс и специализиран инструментариум, с които внедряването на ГИС в ежедневната работа се превръща в лесно и финансово достъпно начинание (защо?).

Над 65 години опит на стотици фирми по целия свят:

InfoAsset™ Manager e резултат от над 65 години международен опит в изучаване и управление на ВиК системи на стотици водещи компании в тази област – оператори, консултанти, инженери. Изключително детайлните информационни модели, заложени в InfoAsset™ Manager, са напълно съобразени със съвременните изисквания за управление на данните за водната инфраструктура, като се поддържат утвърдени международни стандарти, сред които EN13508-1(2), MACP и PACP (САЩ), MSCC (Великобритания) и други.

InfoAsset™ Manager – единна точка за мигновен достъп до цялата информация (от водоизточник до клиент...):

IN-Integration-BG
Единна точка за мигновен достъп до цялата информация за ВиК мрежите

InfoAsset™ Manager предоставя детайлни геопространствени информационни модели за изграждане на точни копия на водоснабдителните и канализационните системи заедно с всички експлоатационни дейности, аварии и събития, полеви измервания и тестове и пр.

С помощта на вградената си функционалност InfoAsset™ Manager осъществява лесно пълна интеграция на елементите на ВиК мрежите и експлоатационните данни с всички типове цифрова информация, превръщайки се в единна точка за достъп до целия масив от данни за системите – от водоизточник до клиент:

IAM-CorporateSetUp-BG
Интеграция в корпоративна среда
 • интеграция с външни файлови хранилища – InfoAsset™ Manager позволява създаване на произволен брой хипервръзки (абсолютни и релативни) към произволни файлове – офис документи, снимки, видео, уеб ресурси и пр. - на ниво елемент от ВиК мрежа и на ниво обект от базата данни;
 • дефиниране и изпълнение на отдалечени SQL заявки към външни СУБД (инкасо, склад, SCADA и пр.) в реално време за произволни типове елементи на ВиК мрежите, резултатите от които да се визуализират направо в InfoAsset™ Manager като таблици и графики. Например обобщена справка в реално време за фактурираното потребление на вода в дадена зона, извлечена директно от системата за фактуриране;
 • InfoAsset™ Manager предоставя вграден инструментариум за импорт / експорт на данни от и към всички стандартни формати – ESRI SHP, ESRI GeoDatabase, MapInfo TAB, MS Access, MS SQL Server, ORACLE Database и множество други. При закупуване на лиценз за InfoAsset™ Manager Exchange Server може да се осъществи пълна автоматизация на комуникациите с външни СУБД.

InfoAsset™ Manager – всичко в едно...

IN-OneLicense-BG
Един лиценз - всички технологии

InfoAsset™ Manager e напълно самостоятелен продукт, предоставящ „направо от кутията" всички инструменти и технологии, необходими както за организация на самостоятелни работни места, така и за сложни многопотребителски инсталации в корпоративна среда:

 • собствена, напълно автоматизирана технология за създаване и управление на релационни бази данни, която не изисква специализирани познания и допълнителни софтуерни лицензи;
 • професионално проектиран потребителски интерфейс, позволява пълно администриране на базите данни – съдържание, миграция, архивиране, обмяна на данни, дефиниране на потребителски права и пр. - от всеки потребител с базова компютърна грамотност;
 • вградена поддръжка за работа директно в средата на MS SQL Server и ORACLE Database;
 • включен в лиценза InfoAsset™ Manager Workgroup Data Server за управление на потоците от данни в многопотребителска среда в LAN и WAN, като достъпът до базите данни е възможен от всяка точка на света по сигурен, криптиран канал;
 • включен в лиценза InfoAsset™ Manager EDS (External Data Server), позволяващ изпълнение и визуализация (таблично и графично) в InfoAsset™ Manager на SQL заявки към всички стандартни SQL съвместими бази данни;

На практика, със закупуване на лиценз дори за едно работно място, InfoAsset™ Manager предоставя директно всички технологии и инструменти, необходими за изграждане на сложна и напълно интегрирана система.

С InfoAsset™ Manager e лесно:

InfoAsset™ Manager предоставя пълен набор от инструменти за изпълнение както на прости ежедневни задачи, така и за сложни анализи и интерпретации на информацията за ВиК системите:

 • цифровизация, съхранение, почистване от грешки, редакция, анализиране на данните за ВиК мрежите и съоръженията в една единствена споделена геопространствена база данни от множество потребители едновременно;
 • създаване и редакция на шаблони за цифровизация (построяване) на геопространствените модели на ВиК мрежите;
 • цифровизация (построяване) на геопространствените модели на ВиК мрежите с интелигентен SNAP режим (включително към външни GIS слоеве) при автоматично изграждане на логическа и геометрична топология;
 • мощен инструментариум за топологични анализи - анализ на свързаността, проследяване по свързаността, анализи за близост на обекти, разширяване на селекции по свързаността, анализи за изолиране на отделни тръби и цели мрежи, автоматично разделяне на тръби и генериране на логически (негеометрични) топологични връзки и др.;
 • инженерна валидация на данните в реално време с вградени и дефинируеми правила;
 • контрол на произхода и достоверността на данните чрез дефинируема флагова система;
 • автоматизирано управление и визуализация на външни GIS (векторни и растерни) и CAD слоеве – кадастър, топография и пр. (поддържат се всички широк набор от стандартни формати на ESRI, Autodesk, MapInfo, Microstation и пр.);
 • визуализации и интерактивни редакции в планове, таблици, надлъжни профили и 3D изгледи на ВиК мрежите;
 • автоматизирани редакции и сложни геопространствени анализи с SQL и RUBY, включително с външни GIS слоеве;
 • автоматизирано генериране и отпечатване на планове, надлъжни профили и 3D модели в реално време;
 • автоматизирано генериране на широк набор от доклади и справки в реално време и в MS Office съвместими формати;
 • възстановяване на данните при случайни грешки – чрез UNDO / REDО или от предишни версии на мрежите;
 • проследяване на историята на създаване и редакция за всеки елемент от ВиК мрежите и много други...

InfoAsset™ Manager и експлоатация на ВиК системи:

InfoAsset™ Manager интегрира в геопространствените модели на ВиК мрежите всички стандартни експлоатационни дейности – полеви проучвания, аварии и експлоатационни дейности. Заложените в платформата информационни модели отговарят стриктно на редица международни стандарти, сред които и общоприетите в ЕС.

Многопотребителската архитектура на InfoAsset™ Manager позволява в едно и също време едни екипи да създават и поддържат подробни геопространствени модели на ВиК мрежите, а други - да планират, управляват и интегрират резултати от експлоатационни дейности, като по този начин ежедневно се поддържа пълен набор от актуална техническа и оперативна информация за активите.

 • Интеграция на аварии и оплаквания от клиенти, разпределени в стандартни класове, с геопростанствените модели на мрежите;
 • Планиране, управление и интеграция на данни от полеви проучвания на ВиК системи в съответствие с международни стандарти – Manhole Survey, Flow Survey, CCTV, GPS и много други;
 • Планиране, управление и интеграция на данни от експлоатационни дейности – ремонти и реконструкции, промивания, стандартни поддръжки на затворни органи, помпени станции и много други;
 • Интелигентно планиране на задачи и пакети с използване на библиотеки с материали и ресурси;
 • Автоматизирано остойностяване на работни задачи и пакети с контрол планирани и реални разходи;
 • Автоматизирано генериране на обобщени и детайлни доклади за аварии, проучвания и експлоатационни дейности в MS Office съвместими формати;

InfoAsset™ Manager -варианти и гъвкаво лицензиране според вашите нужди:

InfoAsset™ Manager  се предлага в четири версии на лицензиране при свободно комбиниране на типовете работни места:

 • InfoAsset™ Manager Desktop – основен лиценз със стандартната функционалност на софтуерната платформа;
 • InfoAsset™ Manager Suite – надстройка на InfoAsset™ Manager Desktop, добавяща възможност за изграждане и редакция на потребителски геопространствени модели, превръщайки платформата в универсална среда за управление на инфраструктурна информация.
 • InfoAsset™ Manager Executive Suite – добавя към InfoAsset™ Manager Suite:

IExchange – сървър и комплект за RUBY софтуерна разработка (SDK) за пълна автоматизация на обмена на данни с външни информационни системи, както и планирано автоматизирано изпълнение на сложни задачи в средата на платформата;

InfoAsset™ Manager TSBD – база данни за скаларни времеви серии, с помощта на която се осъществява директна връзка от обекти на геопространствените модели към източници на всякакъв тип оперативни данни – SCADA, метео станции и пр.

 • InfoAsset™ Manager Viewer – предоставя пълната аналитична функционалност на основната платформа, без възможност за редакции в геопространствените модели и ограничения при управление на съдържанието на базите данни.

При внедряване на InfoAsset™ Manager, всеки клиент може да комбинира свободно броя и типа на лицензите, за постигане на оптимално съотношение между цена и необходима функционалност. Всички клиенти с валидно Споразумение за софтуерна поддръжка и техническа помощ могат да надграждат лицензи дългосрочно или за определен срок, заплащайки само разликата в каталожните цени, респективно в цените за наем. За повече информация се свържете с нас.

InfoAsset™ Manager - Технически спецификации

още за продукта Свалете PDF