Водеща платформа за пълно хидродинамично и хидрологично моделиране на речни и канализационни системи.

InfoWorks™ ICM – пълно 1D / 2D моделиране на речни и канализационни системи

InfoWorks™ ICM (Integrated Catchment Modelling) е първата софтуерна платформа на световния пазар за пълно и съвместно 1D / 2D хидродинамично моделиране на канализационни и речни системи. За първи път е възможно задълбоченото изследване на комплексни водосборни области с всички елементи на отводнителната инфраструктура и естествените речни системи, както и взаимодействията между тях на качествено и количествено ниво в един - единствен продукт, като единен работен процес.

Пряк наследник на добилите световно признание InfoWorks™ WS Pro (канализационни системи, спрян от разработка през 2015 г.) и InfoWorks RS (реки и речни системи), InfoWorks™ ICM съчетава над 30 години международен опит в компютърното хидравлично моделиране с върховите достижения в областта на хидрологията, хидравликата и софтуерните технологии. Само за 5 години от представянето си през 2010 година, InfoWorks™ ICM се превърна в стандартна платформа за проектанти, консултанти и водни оператори в множество развити страни по света, сред които Великобритания, Белгия, Холандия, Люксембург, САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Китай, Франция, Испания, Италия, Бразилия, Канада и пр. InfoWorks™ ICM е в основата на най-големия компютърен модел на канализационна система в света – на Токио, Япония (съдържа над 92 000 шахти и съоръжения), както и на първите в света мащабни системи за моделиране и контрол в реално време на канализационни и речни системи.

InfoWorks™ ICM - проектиране, моделиране, прогнозиране и управление на рискове от наводнения

InfoWorks™ ICM е комплексна софтуерна платформа, приложима в широк спектър от съвременни инженерни задачи в областта на канализационните и речните системи. Някои от типичните приложения са:

 • Изграждане и приложения на оперативни хидравлични модели на речни и канализационни системи, в това число и системи за моделиране, прогнозиране и управление в реално време;
 • Проектиране на канализационни системи и корекции на реки – от изграждане на геопространствените хидравлични модели до технико – икономически анализи на вариантни решения;
 • 2D моделиране с количествени и качествени анализи на повърхностния отток и взаимодействие с подпочвените води;
 • Разработване на генерални планове за управление и развитие на канализационни и речни системи;
 • Разработване на ефективни решения за устойчиви градски отводнителни системи (SUDS / BMPs);
 • Количествени и качествени анализи на формирането, динамиката на транспорта и ефектите от разтворими и неразтворими замърсители от урбанизириани територии върху ПСОВ и естествени приемници;
 • Количествени и качествени анализи за ефектите от интензивно снеготопене върху градски отводнителни системи;
 • Количествени и качествени анализи на ефектите от наводнения и взаимодействието между канализационни и речни системи;
 • Разработване на генерални планове за управление на рисковете от наводнения с технико-икономически оценки на последствията по международно утвърдени стандарти;

InfoWorks™ ICM предоставя широк набор от утвърдени в международната практика теоретични и емпирични изчислителни модели за детайлно изследване на формирането и трансформацията на повърхностния отток, на взаимодействието му с подземните води и отчитане на влиянието на хидроложки процеси, като изпарение, снеготопене, акумулиране и динамика на транспорта на разтворими и неразтворими замърсители и много други. Заедно с ненадминатото си изчислително ядро за пълно хидродинамично 1D / 2D симулиране на открити течения в призматични и непризматични легла, InfoWorks™ ICM е универсална система както за създаване на опростени модели за проектиране, така и за изключително сложни и детайлни модели на целия воден цикъл в дадена водосборна област.

InfoWorks™ ICM - ненадмината продуктивност

InfoWorks™ ICM предоставя пълен набор от инструменти за изпълнение както на прости ежедневни задачи, така и за сложни анализи и интерпретации, както на изходната информация за моделите на канализационните и речните системи, така и на всички хидравлични, хидроложки и качествени параметри от резултатите от симулации. Ето някои от възможностите на платформата:

 • цифровизация, съхранение, почистване от грешки, редакция, анализиране на данните за моделите в споделени геопространствени бази данни от множество потребители едновременно;
 • цифровизация (построяване) на геопространствените модели на канализационните и речните системи с интелигентен SNAP режим (включително към външни GIS слоеве) при автоматично изграждане на логическа и геометрична топология;
 • автоматична геометрия (координати, дължини, площи) в реално време при редакция / построяване на геопространствените модели и възможност за задаване на произволни стойности от потребителя;
 • опростени афинни геометрични трансформации (транслации и мащабиране по всяка координатна ос) за селекции от или цели модели;
 • създаване и редакция на споделени шаблони за цифровизация (построяване) на геопространствените модели;
 • мощен инструментариум за топологични анализи - анализ на свързаността, проследяване по свързаността, анализи за близост на обекти, разширяване на селекции по свързаността, автоматично генериране на логически (негеометрични) топологични връзки и др.;
 • инженерна валидация на данните в реално време с вградени и дефинируеми правила и контрол на произхода / достоверността на данните чрез дефинируема флагова система;
 • автоматизирано управление и визуализация на външни GIS (векторни и растерни) и CAD слоеве – кадастър, топография и пр. (поддържат се всички широк набор от стандартни формати на ESRI, Autodesk, MapInfo, Microstation и пр.). При наличие на лиценз за ArcObjects може да се осъществи директна връзка с ArcSDE сървъри и ESRI GeoDatabase;
 • създаване на TIN и GRID модели на терена въз основа на DTM, DEM, LiDAR данни, векторни GIS слоеве (ESRI SHP - point, pointz) и текстови формати;
 • автоматизирано извличане на характерни надморски височини за обектите от хидравличните модели на канализационните и речните системи от TIN и GRID модели на терена;
 • автоматично изграждане на 2D повърхнини (2D meshing) с чувствителни към изменение на терена алгоритми;
 • автоматично извличане на повърхности (Area Take Off) от стандартни IAS (Impermeable Area Survey) GIS слоеве;
 • автоматизирано изчисляване на обемни (от немоделирана мрежа и сградни отклонения) и числови корекции (за “Preissmann slot“) с помощта на интелигентни редактируеми алгоритми;
 • автоматизирано изчисление на коефициенти на местно съпротивление от промяна на посоката в точковите обекти;
 • създаване на произволни напречни сечения на тръби и открити призматични канали (симетрични и несиметрични) с относителни и абсолютни размери;
 • детайлно моделиране на помпи, помпени станции и съоръжения за хидравличен контрол. Създаване на библиотеки с ключови криви от производители или генерирани по теоретични методи;
 • мощен инструментариум за визуално моделиране на логически схеми за управление на помпи и съоръжения за хидравличен контрол (Real Time Control);
 • създаване на библиотеки с времеви серии от хидроложки и хидравлични измервания (водни количества, дълбочини, скорости, интензивности на валежи и пр.) и оперативни данни за състояние на съоръжения за хидравличен контрол, които се използват за верификация, калибриране или като входни параметри за симулации;
 • интерактивни визуализации и редакции в планове, таблици, надлъжни профили и 3D изгледи на моделите;
 • създаване на тематични легенди за визуализация, включително с използване на SQL заявки;
 • автоматизирано генериране и отпечатване на планове, надлъжни профили и 3D модели в реално време;
 • автоматизирано генериране на широк набор от доклади и справки в реално време и в MS Office съвместими формати;
 • възстановяване на данните при случайни грешки – чрез UNDO / REDО или от предишни версии на моделите;
 • напълно автоматичен контрол и управление на потребителските версии на моделите с богати възможности за сравнение и проследяване на историята на всеки обект от хидравличните модели;
 • интерактивна синхронизирана визуализация на резултати от симулации в планове, таблици, надлъжни и напречни профили, 3D изгледи, различни типове графики и пр.
 • автоматизиран и редактируем експорт на резултати от симулации в GIS, СУБД, растерни, текстови, видео и MS Office съвместими формати;
 • оценка на резултати и сравнение на симулации с шаблони за статистически анализи;
 • и много други...

Потребителският интерфейс на InfoWorks™ ICM e специално проектиран с оглед на работните процеси при създаване и използване на компютърни хидравлични модели на канализационни и речни системи. Менютата и лентите с инструменти се променят динамично в зависимост от конкретната задача, предоставяйки бърз достъп до необходимата функционалност, следвайки логиката на работния процес. Вградените алгоритми за инженерна валидация на данните предпазват от внасяне на грешки, водещи до невъзможност за проиграване на симулации (невъзможност за постигане на математическа конвергенция и еднозначни решения).

InfoWorks™ ICM - Limitless expandability: Run native RUBY scripts and Add-ons
InfoWorks™ ICM - Неограничена скалируемост: Изпълнение на RUBY скриптове и приложения

Наред с богатия набор от вградени инструменти, покриващи всички стандартни работни процеси, InfoWorks™ ICM предоставя безпрецедентна свобода за създаване на допълнителна функционалност с помощта на SQL и RUBY скриптове.Инженерите могат да се възползват от специална имплементация на SQL, обоготена с множество допълнителни функции, топологични релации, процедури, възможности за интерактивно извеждане и въвеждане на информация, извличане на данни от външни файлове и др. в хода изпълнение на SQL транзакциите. В платформата е интегриран пълнофункционален RUBY SDK с интерпретатор, предоставящ пълен набор от модули и библиотеки за взаимодействие с базите данни, хидравличните модели и симулационните ядра.

Богатата и специално проектирана функционалност позволява драматично увеличаване на производителността на инженерните екипи. В сравнение с повечето конкурентни продукти, използването на InfoWorks™ ICM може да доведе до намаляване на сроковете за изграждане на хидравлични модели и извършването на комплексни анализи с цели порядъци – от месеци и седмици до броени дни и часове.

InfoWorks™ ICM - работа в екип и пълна интеграция

ICM CorporateSetup BG
Интеграция в корпоративна среда

InfoWorks™ ICM е построен върху многопотребителската платформа на InfoAsset™ Manager, като предоставя ненадмината до момента функционалност за едновременна работа на неограничен брой потребители в една база данни, върху един и същи модел. По този начин инженерите и техниците могат да работят от всяка точка на света в единна, стандартна среда, ползвайки едни и същи настройки, библиотеки с данни и инструменти, без необходимост от пренос на информация от едно работно място на друго.

InfoWorks™ ICM предоставя вграден инструментариум за импорт / експорт на данни от и към всички стандартни формати – ESRI SHP, ESRI GeoDatabase, MapInfo TAB, MS Access, MS SQL Server, ORACLE Database и множество други. Заедно с това платформата предлага директно множество инструменти за пълна интеграция с външни документи и корпоративни информационни системи – SCADA, системи за метеорологични измервания и прогнози, ERP, CRM и т.н.При закупуване на лиценз за ICM Exchange Server може да се осъществи пълна автоматизация на комуникациите с външни СУБД.

InfoWorks™ ICM предоставя всички необходими инструменти за управление на базите данни – от създаване и структуриране до контрол на достъпа и дефиниране на потребителски права. Освен в стандартната ICM база данни, InfoWorks™ ICM може да работи и в средата на MS SQL Server и ORACLE Database.Инструментите за управление на базите данни предоставят наистина лесна за използване функционалност, с която дори потребители със стандартна компютърна грамотност биха могли бързо да организират сложни многопотребителски инсталации без необходимост от професионален ИТ персонал.

InfoWorks™ ICM - ненадминати симулационни ядра - бързина, точност, скалируемост

Изчислителното ядро на InfoWorks™ ICM е резултат от над 30 години научно-изследователска дейност в Европа и САЩ, като наследява и драматично подобрява възможностите на добилите световна популярност Mainframe WASSP - Wallingford Storm Sewer Package (1982), WALLRUS (1989), SPIDA (1992), HydroWorks PM (1994), InfoWorks CS (1998), InfoWorks CS 2D (2007).

Без аналог на световния пазар, InfoWorks™ ICM e първата софтуерна платформа способна да извършва в реално време и едновременно симулации за хидрология, 1D и 2D хидравлика и качество на водите в единен, напълно интегриран процес. Съчетавайки последните достижения в областта на информатиката и софтуерните технологии симулационното ядро утилизира напълно възможностите на последните поколения многоядрени CPU (например фамилията Intel Xeon), като същевременно, за първи път на пазара, може да се възползва пълноценно от графичните процесори от висок клас (NVIDIA TESLA, NVIDIA QUADRO). Използването на изчислителната мощ на GPU позволява InfoWorks™ ICM да съкрати времето за симулации с порядъци – от часове до броени минути.

Съвременните конкурентни продукти все още разчитат на свързване на хидрология, 1D хидравлика, 2D хидравлика и качество на водите чрез импорт / експорт на резултати от едно ядро в друго, като в повечето случаи се изисква намеса на потребителя. Неслучайно резултатите от редица авторитетни проучвания (например Агенцията за околна среда на Великобритания – „Benchmarking the latest generation of 2D hydraulic flood modelling packages”) показват, че InfoWorks™ ICM е почти два пъти по-бърз от най-близките си конкуренти при сходна и дори по-висока точност на резултатите.

ICM SimEngineScallability BG
Клъстер за разпределени симулации

Едно от най-значимите качества на симулационното ядро на InfoWorks™ ICM е възможността за пълна скалируемост по отношение на наличните хардуерни ресурси в организациите. В зависимост от типа и броя на работните места в лиценза, потребителите могат лесно да създадат клъстър от машини за симулации, в който да се извършват множество симулации едновременно. Вграденитe в платформата ICM Coordinator и Simulation Agent се грижат напълно автоматично да разпределят задачите в клъстъра, както между отделните работни станции, така и между наличните ядра в централните процесори и графичните карти, връщайки след това резултатите при потребителите или записвайки ги на централен сървър.

Кратки видео демонстрации (на английски език): съзадаване на клъстър от машини за симулации и проиграване на множество симулации в клъстъра.

InfoWorks™ ICM - варианти и гъвкаво лицензиране според вашите нужди

InfoWorks™ ICM се предлага с разнообазни варианти на лицензиране при свободно комбиниране на типовете работни места в организациите. Гъвкавата лицензионна схема позволява платформата да се използва както от големи организации, така и от малки екипи и инженери на свободна практика, при финансово изгодни условия. Основните варианти за лицензиране са:

 • InfoWorks™ ICM – основен лиценз със стандартна функционалност – 1D / 2D моделиране на канализационни и речни системи;
 • InfoWorks™ ICM SE (Sewer Edition) – ограничена версия, насочена основно към моделиране на канализационни системи. Възможността за 2D моделиране е ограничена до 1000 2D елемента, за да позволи моделиране на SUDS / BMP (без аналог на пазара на 1D системи за моделиране);
 • InfoWorks™ ICM Suite – надстройка на основната платформа, добавяща следните продукти:

ICM TSDB (Time Series Database) - база данни за съхранение и обработка на скаларни и растерни (пространствено вариращи) времеви серии от различни източници – SCADA, метео станции, метео радари и пр., както и за директен източник на хидроложки и оперативни входни данни – исторически, статистически и прогнозни (валежи, температури и пр.) при симулации;

ICM RiskMaster – специално изчислително ядро за комплексна оценка на въздействието от наводнения върху инфраструктурата по международно утвърдени стандарти. Изчисленията се базират на хидравлични и хидроложки данни и резултати от симулациите, икономически и регулаторни параметри, като дават еднозначна оценка за произволен брой засегнати инфраструктурни единици;

 • InfoWorks™ ICM Executive Suite – добавя към InfoWorks™ ICM Suite:

IExchange - сървър и комплект за RUBY софтуерна разработка (SDK) за пълна автоматизация на обмена на данни с външни информационни системи, планирано автоматизирано изпълнение на сложни задачи в средата на платформата, в това число автоматично създаване и проиграване на симулационни сценарии;

ICM PDM (Probability Distributed Model) – специален модул към симулационното ядро, предназначен за проиграване на дългосрочни симулации с поредици от валежни събития, при които се симулира непрекъснато хидроложките параметри на повърхностите и влиянието им върху формиране и трансформация на повърхностния отток. PDM се използва основно в системите за моделиране, прогнозиране и управление в реално време.

 • InfoWorks™ ICM Viewer – предоставя пълната аналитична функционалност на основната платформа, без възможност за редакции в геопространствените хидравлични модели, без възможност за дефиниране на симулации и с ограничения при управление на съдържанието на базите данни. Тази версия поддържа неограничен брой възли и 2D елементи.

Допълнителна възможност за оптимизиране на разходите за придобиване се дава със следната възможност:

 • InfoWorks™ ICM Model Build Only - основните лицензи InfoWorks™ ICM и InfoWorks™ ICM SE могат да се закупят във вариант без симулационни ядра, за работни места без необходимост от проиграване на симулации;
  InfoWorks™ ICM Simulation Engine – лицензи за самостоятелни симулационни ядра – 1D, 1D/2D. Особено подходящ при изграждане на клъстери от машини за разпределени симулации.

Всички основни версии на лицензи за InfoWorks™ ICM могат да се закупят с или без ограничение в броя на точковите обекти в моделите и в броя на елементите на 2D повърхнините, което допълнително може да намали първоначалните разходи за лицензиране.

При внедряване на InfoWorks™ ICM, всеки клиент може да комбинира свободно броя и типа на лицензите, за постигане на оптимално съотношение между цена и необходима функционалност. Всички клиенти с валидно Споразумение за софтуерна поддръжка и техническа помощ могат да надграждат лицензи дългосрочно или за определен срок, заплащайки само разликата в каталожните цени, респективно в цените за наем. За повече информация се свържете с нас.

InfoWorks™ ICM - Технически спецификации

още за продукта Свалете PDF